Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

Цели

 Гарантиране на високо качество на медицинските грижи за психично болните, чрез осигуряване на своевременна, висококвалифиирана и тясноспециализирана медицинска помощ.

 Политиката на болницата е ориентирана към съвременни методи на лечение,обединяващи медикаментозното лечение с богата психо-оциална рехабилитация. Обучението на персонала за екипна работа и социална психиатрия се подпомага от Швейцарска психиатрична клиника. След като здравословното състояние позволи, пациентът се насочва към активираща терапия в ателие, трудова терапия, група по прогресивна мускулна релаксация, обучение в социални умения.

 Това подпомага приспособяването към обичайното ежедневие след изписване.

 Квалификация на персонала

 Желаем да запазим утвърдената позиция на ДПБ-Церова кория като основно лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ в региона чрез издигане нивото на квалификация на психиатричните екипи до това на водещите лечебни заведения в страната и усвояване опита на европейските традиции.

 Предлагат се различни извънклинични курсове, а в рамките на клиниката: специализирана библиотека, редовни мероприятия за повишаване на квалификацията и обсъждания състоянието на пациентите.

 Стремеж към новости

 Ръководството на клиниката наблюдава изискванията на новото време и се опитва по възможност чрез своите предложения да бъде в крак с тях.

 Работа с обществеността

 При своята работа болницата се опитва да създаде един по-широк кръг от заинтересовани институции.

 Целта е да се потърсят пътища, как да живеят пациентите извън клиниката (интегриране в битовата и работна среда, трениране на социални умения и др.). Това изисква ангажимент от страна на персонала за намиране на решения в разговори с близките и социални институции.