Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

 Дейност 1. Дейности по управление на проекта

Дейността предвижда създаване на организация за оптимално разпределение на задълженията, разработване на подробен план-график за изпълнението на проекта, изготвяне на документацията на проекта, подготвяне на документацията по ЗОП и избор на подизпълнител, осъществяване мониторинг на извършваните дейности. Осигурява финансовото управление на проекта.

Подготвителната фаза включва сформиране на екипа, разпределение на задълженията, изработване на план за работа и комуникация, определяне на мерките за контрол.

Фазата на изпълнение обхваща целия останал период и приключва с изпълнението и отчитането на всички дейности.

Дейност 2. Дейности по информация и публичност

Мерките за информация и публичност, които екипът на проекта ще изпълни, ще имат за цел повищаване на прозрачността при изпълнението на проекта, финансиран от ФМ на ЕИП и Норвежкият финансов механизъм 2009 - 2014. Предприетите мерки за информация и публичност ще са съобразени с Наръчника за дизайн и комуникация и Анекс IV на регламента. Информационната политика на ДПБ - с. Церова кория ще гарантира, че използването на безвъзмездна финансова помощ ще е напълно прозрачно. С различни форми на визуализация ще се предостави информация за проекта на възможно най-широк кръг заинтересовани страни на регионално ниво.

Информационната политика е насочена към:

  • информиране на обществеността;
  • подходяща визуализация;
  • информиране на потребителите и техните семейства;
  • промяна на обществените нагласи.

Дейност 3. СМР - Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница - с. Церова кория

Строително ремонтните дейности ще се извършат в следната последователност:

Подготвителна фаза - изработване на конкурсна документация, провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки и избор на изпълнител.

Фаза на изпълнение на строително ремонтни дейности - дейността ще изисква координиране на болничните дейности по предоставяне на поетапно пространство за ремонт и преустройство - последователно освобождаване на болнични отделения с освобождаване на безопасни строителни площадки.

Дейността ще приключи с приемане на обектите.

Дейност 4. Доставка на обзавеждане за отремонтираните болнични отделения

Дейността ще се реализира в следните етапи:

Подготвителен - избор на подизпълнител. Подготвителният етап ще започне непосредствено преди приключване на ремонтните дейности.

Изпълнение - изработване на мебели по поръчка и закупуване на готов инвентар; доставка и монтаж на изделията, почистване и подреждане на инвентар и документи; приемане на работата. Изпълнението на дейността ще започне след приключване на ремонтните дейности.

Дейност 5. Допълващо обучение на медицински персонал

Чрез дейността ще се подобри контрола върху процеса на лекарствоснабдяване. Ще се подобри и улесни процеса на информираност на медицинския персонал по отношение на наличните в аптечната мрежа медикаменти.

В подготвителната фаза ще се извърши избор ра изпълнител.

Във фазата на изпълнение ще се извърши подготовка на компютърната мрежа, инсталиране на програмите, обучение на персонал.

Дейност 6. Реорганизиране на услугите в Държавна психиатрична болница - с. Церова кория

Целта на настоящата дейност е ранна психосоциална интервенция - още от момента на хоспитализация в остра фаза на болестния епизод.

Подготвителна фаза - ще обхваща период на изработване на програмите и тяхната координация с другите дейности на болницата.

Фаза на изпълнение - внедряване на програмите.